REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NARYBY.COM.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.naryby.com.pl, prowadzony jest przez Pana Cezarego Jankowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "AQUA FART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cezary Zbigniew Jankowiak z siedzibą w Węgorzewie (11-600), ul. Generała Józefa Bema 31, sklep@naryby.com.pl, tel. +48 87-427-50-90,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8451663238, REGON: 519572849, który w niniejszym Regulaminie jest określany jako „Sklep” lub „Aqua Fart”.

2.       Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu (jest zamieszczony na stronie www.naryby.com.pl, zakładka Regulamin Sklepu) powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również na prośbę w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.       Regulamin określa w szczególności:

1)      rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

2)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, o których mowa w ppkt 1) powyżej,

3)      tryb postępowania reklamacyjnego,

4)      zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

4.       Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

5.       W przypadku zamówień składanych w Sklepie przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów
 z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287); ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2021 r., poz. 1509) (dalej: Kodeks cywilny) stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia Konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.

6.       Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących Przedsiębiorcami. Ograniczenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady nie dotyczy Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.       Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

 

 

 

 

 

§ 2 DEFINICJE

 

1.       Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie
z poniższymi definicjami:

1)      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

2)      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

3)      Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)      Konto - konto nabywcy w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Nabywcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;

5)      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Nabywcę produkty do zakupu, a także istnieje możliwość modyfikacji danych zamówienia;

6)      Nabywca - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie, nabywającą towary od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu;

7)      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

8)      Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Sprzedawcę;

9)      Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "AQUA FART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cezary Zbigniew Jankowiak z siedzibą
w Węgorzewie (11-600), ul. Generała Józefa Bema 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8451663238, REGON: 519572849;

 

 

§ 3 SKLEP

1.       Wszystkie produkty w Sklepie znajdującym się na stronie www.naryby.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2.       Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (uwzględniają podatek VAT).
3.       Sprzedawca ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą i za jego zgodą.
4.       Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Nabywcę na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
6.       Składanie zamówień w Sklepie przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:

● Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu.

● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,

● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,

● w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane

jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

 

§ 4 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

1.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

2.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

4.       Nabywca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1. niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.       Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.naryby.com.pl.

2.       Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie jest podanie przez Nabywcę poprawnych
i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych, w tym wskazanie adresu dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia.

3.       Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.

4.       Poprzez kliknięcie na ikonę przedstawiającą obrazek koszyka uzyskuje się możliwość przeglądu Koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.

5.       W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Przejdź do realizacji zamówienia" przechodząc jednocześnie do Formularza zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w celu potwierdzenia zamówienia. Przy składaniu zamówienia Nabywca zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny. Dalej należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

6.       Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia
i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Nabywca a Sprzedawcą.

7.       Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

8.       W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Sprzedawca skontaktuje się
z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.

9.       W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Nabywca zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Nabywcę adres e-mail.

10.   Składając zamówienie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminem Sklepu, (w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) i akceptuje jego postanowienia.

11.   Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6 SPOSOBY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.       Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru:

1)      Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa,

2)      Odbiór osobisty pod adresem: 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 31

2.       Nabywca może skorzystać z następujących metod płatności:

1)      Płatność przy odbiorze

2)      Płatność za pobraniem

3)      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

4)      Płatności elektroniczne

5)      Płatność kartą płatniczą.

 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru Nabywcy będącemu Konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

2.       Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Nabywca będący Konsumentem wyśle oświadczenie dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub poczty e-mail, poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       W razie odstąpienia od umowy na odległość, uważa się ją za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty poinformowania Sprzedawcy
o odstąpieniu od Umowy. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do Sprzedawcy (na adres wskazany w § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu) odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota, za  którą Nabywca kupił towar.

5.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6.       Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością.
W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować
z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

7.       Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.

8.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 8 REKLAMACJE

1.       Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2.       W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Do reklamowanego towaru Konsument powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji zawierającym opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Koszty przesłania towaru na jego adres pokrywa Sprzedawca.

3.       W przypadku rozpatrzenia i nieuwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, zwraca on Sprzedawcy koszty związane z przesłaniem towaru w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

4.       Reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.       Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 9 DANE OSOBOWE

1.       Administratorem danych osobowych jest "AQUA FART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cezary Zbigniew Jankowiak z siedzibą w Węgorzewie (11-600), ul. Generała Józefa Bema 31, sklep@naryby.com.pl, tel. +48 87-427-50-90, NIP: 8451663238, REGON: 519572849 („Administrator”)

2.       Podstawą przetwarzania danych osobowych Nabywców jest realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b lub wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia internetowego lub udzielenia odpowiedzi na pytanie do chwili zakończenia procesu sprzedaży: w tym również
w szczególności wystawienia faktury, prowadzenia procedury reklamacyjnej i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy
z Administratorem.

4.       W związku z uprawnieniami Nabywcy wynikającymi z rękojmi za wady towaru, które zostały opisane w Kodeksie cywilnym oraz obowiązkami fiskalnymi Sprzedawcy, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 6 lat od zakończenia procesu sprzedażowego.

5.       Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające m.in obsługę zamówień internetowych (przewoźnicy realizujący przesyłki, podmiot obsługujący płatności w Sklepie) oraz systemów teleinformatycznych. Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako autonomiczni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe Nabywcy nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6.       Nabywcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw można składać do Administratora na adres e-mail: sklep@naryby.com.pl, bezpośrednio lub pocztą tradycyjną na adres  siedziby Administratora. 

7.       Sprzedawca nie będzie udostępniał bez zgody Nabywców dotyczących ich danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.       Jeżeli Nabywca uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 10 POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

Sprzedawca informuje, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE
z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Nabywca, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.

 Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy